Imam Sajjads (fvmh) tal om asketism

Muhammed ibn Yahya har återberättat från Ahmad ibn Muhammed ibn Isa; och Ali ibn Ibrahim från sin far; alla från Hassan ibn Mahbub via Malik ibn ’Atiyyah via Abu Hamza som sagt:

”Jag har inte hört talas om någon som var mer asketisk än Ali ibn al-Hussein (fvmh), förutom det jag informerats om Ali ibn Abi Talib.”

Abu Hamza sa: ”När Imam Ali ibn al-Hussein (fvmh) talade om asketism och predikade fick han alla som var i hans närvaro att gråta.”

Abu Hamza sa: ”Jag läste i en anteckningsbok där det stod skrivet om asketism utifrån ett uttalande från Ali ibn al-Hussein (fvmh). Jag skrev ned det som stod i det och gick till Imamen (fvmh), och talade om för honom om allt som stod i det. Imamen (fvmh) kände igen det och verifierade det. Det som stod i det var följande:[1]

”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn,

Gud räcker för oss vid tyranners komplotter, avundsjukas överskridanden och förtryckares inkräktanden. Å troende! Må inte tyranner och deras världsnjutande och världssökande anhängare, som ständigt fattar kärlek för fördärvade, låga och kortvariga varor, lura er!

Akta er för det som er Gud varnat er för och sätt åt sidan det som Han hållt undan från er! Ni vänder er ständigt till denna värld som om den vore en permanent boning och hemmastad. Vid Gud! Det finns upplysning och vägledning i denna värld; epokers slut, världens förändringar och dess vana att rämna och världsnjutare som drabbas av världen p.g.a. sina lekar.

Detta är världen som ger höghet till okända och låghet till mästare och som imorgon drar folk till elden. Således finns det vägledning i den och en prövning och varningar för varenda förnuftig person.

Affärer som når er under dygnet, nya påhitt och obefogade metoder, tidens obehag och fruktan för kungar och satanistiska viskningar gör hjärtan ignoranta om upplysning och existensen av vägledning och igenkännande av Sanningens ledare, förutom [gällande] en liten skara av dem som Gud bevarat.

 

Ingen känner igen epokers förändringar, omständigheternas vändningar och till sist skadorna av att bli förälskad i världen förutom den som Gud bevarat och den som trätt in på utvecklingens och måttlighetens väg, den som tagit hjälp av asketism, tänkt efter mycket, tagit emot råd [och vägledning] med tålamod, kontrollerat sig själv, blundat för världens kortvariga behagligheter, aktat sig för dess njutningar, fattat tycke för den kommande världens bestående välsignelser, kämpat för att få tag på dem, varit observant inför dödens annalkande och funnit det vara bittert att leva tillsammans med förtryckare. Denne observerar det som finns i denna värld med en skarp blick och iakttar nya ofog, vilseledande påhitt och depotiska kungars förtryck.[2]

Vid mitt liv! Ni har lämnat efter er så pass många konflikter och kaos i det förflutna att ni kan hålla er undan från vilseledare, påhittare, överskridare och de som sprider korruption på jorden. Be därför Gud om hjälp och återvänd till att lyda Gud och de som förtjänar lydnad mer än de som [tidigare] lytts!

Se upp! Se upp innan ånger, grämelse och närvaro inför Gud! Vid Gud! Aldrig kommer människor att lämna positionen av synd och olydnad förutom att de straffas av Gud, och aldrig har människor valt världen istället för nästa värld förutom att de funnit ett ödesdigert slut.

Gudskännedom och goda gärningar är två stöd som är tillsammans. Den som lär känna Gud kommer att frukta Honom, och dennes fruktan kommer att få den att lyda Gud. Helt visst är lärda och deras följare de som lärt känna Gud, jobbat för Honom och funnit barmhärtighet hos Honom. Gud säger:

”… Ingen av Hans tjänare utom de som har [en djup inre] kunskap fruktar Gud [så som Han bör fruktas]…”[3]

Sök därmed ingenting i den här världen som innebär synd och olydnad till Gud och ägna er åt att lyda Gud i den! Värdesätt dagarna [av lydnad till Gud på jorden] och kämpa för det så att ni imorgon räddas från Guds bestraffning! Denna metod innebär färre bakläxor, är närmare ursäktande och är mer hoppingivande för [att nå] räddning. Prioritera således Guds befallningar och lydnad till de som Gud förklarat lydnad vara obligatorisk till mer än allt annat, och prioritera inte affärer som når er från olydiga människor p.g.a. deras välstånd i världen före lydnad till Gud och den som innehar myndighet att styra (Sahib al-Amr)!

Ni ska veta att ni är Guds tjänare och att vi även är det tillsammans med er, och att det finns en Herre som bestämmer över oss och er och som regerar imorgon. Han kommer då att häkta er och förhöra er. Ni måste vara redo att svara innan häktningen. Svar på världarnas Herres frågor är under en dag då ingen kan tala förutom med Hans tillåtelse. Ni ska veta att Gud vid detta tillfälle inte kommer att anse någon lögnare tala sanning och inte anse någon sanningsenlig tala falskt, och inte heller ignorera någon värdig människas ursäkt och inte acceptera någon ovärdig persons förevändning.[4]

Han har bevis mot alla skapelser tillsammans med profeterna och efterträdarna. Å Gudstjänare! Frukta därmed Gud [i alla era ärenden] och spänn fast era bälten om välfärden och lyd de som ni lärt er älska i lydnad till Gud! Kanske ångrar sig någon människa för det som den igår försummat gentemot Gud och kränkt Guds rättigheter. Be Gud om förlåtelse och återvänd till Honom! Eftersom det är Han som accepterar ånger och eliminerar synder. Han vet vad ni gör.

Må ni inte associera er med syndare, hjälpa förtryckare och bli grannar med kriminella! Se upp för ofog (Fitnah) och dess fällor och håll er långt ifrån dess arena. Ni ska veta att den som opponerar sig mot Guds vänner och accepterar någon annan [religion] än Guds religion och visar omedgörlighet gentemot den rättmätiga ledarens befallningar kommer att vara i en brinnande eld, som sväljer livlösa kroppar, kroppar som besegrats av olycka. De kommer således att vara döda personer som eldens sveda inte finner. Om de levde skulle de ha känt dess smärtsamma sveda.

Å sökare! Acceptera vägledning och tacka Gud för att Han väglett er! Ni ska veta att ni inte kommer att överföras till någon annan makt ifrån Guds makt. Sannerligen ser Gud och Hans Sändebud era handlingar, och till dem kommer ni att återuppstå. Dra således nytta av vägledning och ta efter från goda människors sedliga uppföranden!”

[1] (Beheshte Kafi, Tarjumeye Rowzeye Kafi, s. 44)

[2] (Beheshte Kafi, Tarjumeye Rowzeye Kafi, s. 45)

[3] Heliga Koranen – 35:28.

[4] (Beheshte Kafi, Tarjumeye Rowzeye Kafi, s. 46)

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.