Ett av Imam Sajjad (fvmh) tal i Profetens (fvmd) moské

Sa’id ibn Musayb sa:

”Ali ibn al-Hussein (fvmh) hade bestämt sig för att predika för folket i Profetens moské varje fredag och kalla dem till asketism [och att ta avstånd från världens hägringar] och uppmuntra dem till att utföra [förberedande] handlingar inför den kommande världen.

Följande tal tillhörande honom har bevarats och nedtecknats. Hans Excellens sa:

”Å gottfolk! Frukta Gud [i allt ni gör]! Ni ska veta att ni kommer att återvända till Honom och att varenda person i den kommande världen kommer att inse vad den gjort i denna värld. Om [resultatet] är gott kommer den att se dess konsekvenser, på sådant sätt att om det fanns någon ond [gärning] kommer den att närvara framför den och den personen kommer att önska att det fanns ett stort avstånd mellan den onda [gärningen] och denne och att Gud skulle ha varnat den för Honom (att synd och olydnad straffas). Ve över dig, å ignoranta ättling till Adam! Gud drabbas aldrig av glömska.

Å ättling till Adam! Din död är den mest hastande saken för dig som utan förvarning kommer till dig och kallar dig till sig. Inte mycket tid återstår innan den når dig. Det är som om ditt liv nått sitt slut, dödsängeln tagit din själ och ensam gått med den mot din grav, att din själ återvänt till din kropp och att Guds två änglar med namnen Munkar och Nakir utan förvarning och tillåtelse kommit till din grav för att förhöra dig och med stränghet börjat ställa frågor och kräva svar på dem.

Helt visst är den första frågan om vilken gud du dyrkat, [sedan] om den profet Gud skickat till dig, om den religion du följt, om den Bok du reciterat, om den ledare du älskat[1], om din ålder och hur du spenderat den, om dina förmögenheter och varifrån du fått dem och hur du spenderat dem. Var därmed försiktig och granska dig själv och ställ dig till svars innan selektering, förhör och prov! Om du således är en troende, är upplyst om din religion, följer Guds vänner och de som talar sanning kommer Gud att visa ditt bevis för dig och göra ditt tal rättfärdigt. Du kommer då att svara utmärkt, få goda nyheter om Guds tillfredsställelse och paradiset och änglarna kommer tillsammans med den heliga anden att välkomna dig. Om du inte är på så vis kommer Gud att ta ditt tal ifrån dig och ogiltigförklara ditt argument. Du kommer då att vara oförmögen till att svara, få nyheter om elden och straffets änglar kommer att bjuda dig på kokhett vatten och ett brinnande och flammande helvete.

Å ättling till Adam! Du ska veta att det kommer att komma ett större, svårare och mer lidsamt event, vilket är återuppståndelsens dag. Detta är en dag då människorna kommer att samlas. Det är en avslöjande dag då Gud, den Upphöjde och Glorifierade, kommer att samla de tidigare och senare generationerna. Detta är en dag då basunen kommer att ljuda och alla begravda kommer att återuppstå. Detta är domens dag, då människornas hjärtan når strupen utav rädsla och de sväljer sin ilska. Detta är en dag då ingens misstag ignoreras och ingen lösensumma, ursäkt eller ånger accepteras. Under den dagen sker ingenting annat än att [människorna] får se belöningen för goda gärningar och straffet för kriminalitet och onda gärningar. Den som tillhört de troende och gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott i denna värld kommer att få se dess [konsekvenser] och varenda troende som gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont kommer att få se dess [konsekvenser].

Å gottfolk! Håll er således borta från synder och olydnad som Gud förbjudit för er och varnat er för! [Håll er borta från] de synder som Gud nämnt i Sin sanningsenliga och uttrycksfulla Bok!

Var därmed inte bekymmerslösa gentemot Hans planer, varningar och hot då den förbannade Satan kallar er till begär och den här världens njutningar![2] Eftersom Gud säger:

”När de som fruktar Gud besväras av onda ingivelser från Djävulen, påminner de sig Guds [förmaningar och varningar] och då får de sin klarsyn tillbaka.”[3]

Känn rädsla för Gud i era hjärtan! Kom ihåg de belöningar för goda handlingar som Gud lovat att ni ska få då ni återvänder till Honom och även att Han varnat er för straff! Eftersom den som fruktar någonting, aktar sig för det, och den som undviker någonting kommer att avstå från det. Var inte bland de ignoranta som gett sina själar till världens behagligheter och konspirerar för att bete sig illa! Eftersom Gud säger i Sin Bok:

”Kan de som smider onda planer känna sig säkra på att Gud inte låter jorden uppsluka dem eller låter straffet drabba dem från ett håll från vilket de ingenting anar eller komma över dem när de är mitt uppe i sin [dagliga] verksamhet – de kommer inte att kunna uppresa sig emot [Hans vilja] – eller att Han inte straffar dem genom att steg för steg urholka deras [privilegierade ställning]?…”[4]

Håll er därmed undan från det som Gud varnat er för, det som Han nämnt i relation till förtryckare, och var inte bekymmerslösa gällande att det som Han i Sin Bok lovat förtryckare kan drabba er! Vid Gud! Gud har väglett er i Sin Koran genom att tala om andra människors situationer. Helt visst är den lycklig och salig som tar emot vägledning [och råd] ifrån andra. Gud har i Sin Koran låtit er få höra om varenda sed och vad Han gjort med förtryckande folk, som före er levt i välstånd. Gällande detta säger Han:

”Hur många folk har Vi inte låtit gå under på grund av den myckna orätt som de begick…”[5]

Det som menas med folk (Qaryah) är [folk] där Han säger:

”… och efter dem har Vi låtit nya släkten stiga fram”[6] och även där Han säger: ”När de fick känning av Vårt stränga [straff] ville de fly undan på snabbaste sätt, [men en röst hejdade dem:] ”Fly inte! Återvänd till ert ombonade liv i bekvämlighet och överflöd och till era hem; kanske får ni några frågor [som ni måste svara på].””[7][8]

När straffet kom till dem ”[Då] jämrade de sig: ”Vi har dragit olycka över oss genom att begå all den orätt som vi begick!” Och deras jämmerrop tystnade inte förrän Vi [mejade ned dem och] lämnade dem som de torra, döda stråna [efter] skörden.”[9] Vid Gud! Detta är en vägledning för er och ett hot om ni accepterar det och fruktar det.

Sedan talar Gud i Koranen till de syndiga människorna och de som ångrat sig att de syndat:

”Och så snart de får känning av en vindstöt av din Herres straff, jämrar de sig: ”Vi har dragit olycka över oss med all den orätt som vi begick!””[10]

Det som Gud syftar på med dessa människor är polyteister. Varför skulle Han annars ha sagt så och därefter sagt följande: ”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.”[11]?

Å Gudstjänare! Ni ska veta att det inte kommer att finnas någon vågskål eller bok om ens handlingar för polyteister. Helt visst återuppstår de i helvetet utan någon form av räkenskap. Räkenskap och utdelning av böcker om ens handlingar är för de som tillhör islam.

Å Gudstjänare! Frukta Gud! Ni ska veta att Gud, den Upphöjde och Glorifierade, inte föredrar den temporära, behagliga och ändlösa världen för någon av Sina vänner. Han har inte uppmuntrat dem till den och dess temporära behagligheter. Han har skapat världen och dess invånare för att pröva dem för att se vem av dem som handlar bäst inför den andra världen. Vid Gud! Herren har framställt liknelser och räknat upp verser för förnuftiga människor. Och det finns ingen makt eller styrka utom hos Gud.[12]

Håll er undan från det som Gud varnat er för i det temporära livet på jorden! Gud säger:

”Livet i denna värld kan liknas vid regn som Vi låter falla från skyn och som sugs upp av jordens växtlighet; en del av detta blir till föda för människor och boskap. När jorden sedan har nått sin fulla blomstring och är grann att skåda, och dess bebyggare tror att de har tagit herraväldet över den, nås den av Vår befallning om natten eller mitt på ljusa dagen, och så lägger Vi [fälten] öde som avmejade stubbåkrar, som om gårdagens [mognande skördar] hade varit [en synvilla]. Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för människor som tänker.”[13]

Å Gudstjänare! Var således de som tänker efter och fatta inte tycke för denna värld! Eftersom Gud sa till Muhammed (fvmh):

”Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda av helvetets eld!…”[14]

Lita inte på världens välstånd och det som finns i den såsom någon som tagit den som sitt eviga hem! Eftersom denna värld är ett temporärt hem, ett stoppställe och en plats för utförande av goda handlingar. Samla lämpliga handlingar i den som proviant innan det är för sent och Gud beordrar att den ska förgöras! Det är som om Den samma som förstört den gjort den beboelig för första gången. Det är Han som tar hand om dess arv. Jag ber att Gud hjälper oss och er i att samla på Gudsfruktan och asketism i denna värld och placerar oss och er bland asketerna i denna världs temporära liv med dess välstånd och får oss att fatta tycke för den kommande världens belöningar!

Helt visst lever vi p.g.a. Honom och för den kommande världen. Må Guds hälsningar vara över Profeten Muhammed (fvmh) och hans familj! Fred och Guds nåd och välsignelser vare med er!

[1] Beheshte Kafi, Tarjumeye Rowzeye Kafi, s. 105.

[2] Beheshte Kafi, Tarjumeye Rowzeye Kafi, s. 106.

[3] Heliga Koranen – 7:201.

[4] Ibid – 16:45-47.

[5] Ibid – 21:11.

[6] Ibid.

[7] Ibid – 21:12-13.

[8] (Beheshte Kafi, Tarjumeye Rowzeye Kafi, s. 107)

[9] Heliga Koranen – 21:14-15.

[10] Ibid. – 21:46.

[11] Ibid. – 21:47.

[12] (Beheshte Kafi, Tarjumeye Rowzeye Kafi, s. 108)

[13] Heliga Koranen – 10:24.

[14] Ibid. – 11:113.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.